News and Events

News and events of Armenian community in Ireland.

Urgent aid for Lebanese-Armenians

Aug 7, 2020 | Posted by in News and Events, Uncategorized | Comments Off on Urgent aid for Lebanese-Armenians

The Armenian community needs your help. For decades, the Lebanese Armenian Diaspora has supported both the homeland and other communities with great devotion. Now it is our turn. Donate now at the Hayastan All-Armenian Fund by following the link: https://www.himnadram.org/hy

We Strengthen Our Remote Borderline Communities

Jul 27, 2020 | Posted by in News and Events | Comments Off on We Strengthen Our Remote Borderline Communities

Armenia Fund and its global network of affiliates launch drive for Tavush. Proceeds will benefit the most pressing needs of the communities in Tavush: rebuilding shelled and damaged homes, providing renewable energy, clean drinking water, humanitarian assistance to families affected by the conflict, providing healthcare and remote distance learning tools for students. You can alsoRead more …

The online program “Step Towards Home” has launched

Jun 30, 2020 | Posted by in Consulate, News and Events | Comments Off on The online program “Step Towards Home” has launched

The coronavirus pandemic may have disrupted our Diaspora Armenian compatriots’ plans to travel to Armenia, however this has not stopped the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs from offering its programs to our Diaspora youth. Due to the travel restrictions, since Armenian youth from the Diaspora cannot physically visit Armenia this year, theRead more …

Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Jun 21, 2020 | Posted by in Messages, News and Events | Comments Off on Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Հարգելի Իռլանդաբնակ հայրենակիցներ` տեղեկացնում ենք, որ ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանության հետ, ՀՀ անձնագիր ստանալու (փոխանակելու) համար անհրաժեշտ Ձև 1 դիմումը այսուհետև կարող եք ստանալ անմիջապես Իռլանդիայում առանց այցելելու դեսպանատում կամ ավելորդ փոստային ծախսերի: Դիմումի ձև-ը կարող եք ստանալ թե փոստով թե առձեռն Սբ. Հռիփսիմե կիրակնօրյա դպրոցում: Բոլոր հարցերի համար խնդրում ենքRead more …