Messages

Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Jun 21, 2020 | Posted by in Messages, News and Events | Comments Off on Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Հարգելի Իռլանդաբնակ հայրենակիցներ` տեղեկացնում ենք, որ ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանության հետ, ՀՀ անձնագիր ստանալու (փոխանակելու) համար անհրաժեշտ Ձև 1 դիմումը այսուհետև կարող եք ստանալ անմիջապես Իռլանդիայում առանց այցելելու դեսպանատում կամ ավելորդ փոստային ծախսերի: Դիմումի ձև-ը կարող եք ստանալ թե փոստով թե առձեռն Սբ. Հռիփսիմե կիրակնօրյա դպրոցում: Բոլոր հարցերի համար խնդրում ենքRead more …

Hisnag: Armenian Advent in the Armenian Church Tradition

Nov 25, 2017 | Posted by in Messages | Comments Off on Hisnag: Armenian Advent in the Armenian Church Tradition

The Advent Season “Christmas”, is also celebrated by the Armenians, like the rest of the Christendom. It is called “ HISNAG- Յիսնակի ” from the Armenian number “hissun” means fifty (50). HISNAG (Բարեկենդան Յիսնակի) started last Sunday 19th November, which was the first day of Advent in our calendar, till the sunset on 5th ofRead more …

The Suffering Christ…..The Risen Lord

Sep 7, 2016 | Posted by in Messages | Comments Off on The Suffering Christ…..The Risen Lord

Armenians make the sign of the Cross in the Church service. Some of us cross ourselves as a habit…some out of habit, while others out of genuine love and appreciation of Christ. Armenians, in the past, always tattooed their children… to remind them, when they grow, that they are Christians, if they are taken awayRead more …

Armenian Feast of Theophany

Sep 7, 2016 | Posted by in Messages | Comments Off on Armenian Feast of Theophany

ՔրիստոսԾնաւեւՅայտնեցաւ Christ is born and revealed ՕրհնեալէՅայտնութիւննՔրիստոսի Blessed is the revelation of Christ   “God was in Christ reconciling the world to Himself….” 2 Corinthians 5 v 19 As Armenians on this coming Monday 6th of January we will celebrate Theophany…the birth of Christ the Saviour…which inspired Armenian men and women like St. Krikor Lusavorich…VartanRead more …

Avak Urpad – Good Friday

Sep 7, 2016 | Posted by in Messages | Comments Off on Avak Urpad – Good Friday

Matthew 26 & 27,  Mark 14 & 15,  Luke 22 & 23,   John 18 & 19 According to the four Gospels During our Lord’s trial started Thursday late evening and lasted till Friday 6:00am. During this period He was subjected to all kinds of constant abuse, humiliation and torture. Further trial took place with PontusRead more …